Loading…

مراحل انجام کار جهت شرکت در جشنواره

1-ثبت نام در سامانه 2-ورود به سامانه 3-تکمیل اطلاعات مورد نیاز 4-دانلود فرم مربوطه 5-تایید اطلاعات وارد شده

خواهشمند است قبل از تکمیل فرم های مربوطه به نکات ذیل توجه فرمائید

1- تصویب نهایی طرح ها بر اساس اطلاعات مندرج در فرم مربوط به شناسنامه طرح صورت می گیرد، لذا در تکمیل آن باید نهایت دقت صورت گیرد.

2- در صورتی که برای تکمیل فرم با ابهاماتی مواجه هستید کارشناسان مرکز حمایت با ارائه مشاوره های مورد نیاز، شما را جهت تکمیل صحیح فرم یاری خواهند نمود. (در صورت نیاز با مرکز حمایت تماس حاصل نمائید.)

3- سعی کنید برای تکمیل بهتر شناسنامه از افراد متخصص و مورد وثوق خود کمک بگیرید.

شروع ثبت نام...